You are here

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.MCDONALDS.GR

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα (εφεξής “η Ιστοσελίδα”) της Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ (εφεξής “η Εταιρεία”). Η Εταιρεία, η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων «McDonalds» στην Ελλάδα, διατηρεί την Ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας με εσάς. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε και αποδέχεστε να τηρείτε τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση μόνο από τους κατοίκους της Ελλάδας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με  προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα. Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται για χρήση από ενήλικες. Οι ανήλικοι πρέπει να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο με την συναίνεση και υπό την καθοδήγηση των ασκούντων την γονική μέριμνα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία μέρος ή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει στην ιστοσελίδα της καταστούν προσβάσιμα ή αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από ανήλικους χωρίς την εποπτεία/επιτήρηση των ασκούντων την γονική μέριμνα.

Η Εταιρεία διατηρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί, να ενημερώνει ή να μεταβάλει κατά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για λόγους συμμόρφωσης προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία άνευ προηγούμενης ενημέρωσης. Επίσης, ενδέχεται να τροποποιήσει, αποσύρει ή αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε άνευ προηγούμενης ενημέρωσης. Τέλος και οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και κάθε εν γένει δεδομένο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας να μεταβάλλεται επίσης άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας, η πρόσβαση σε αυτή και εν γένει η χρήση της υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Aρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές αναφορικά με την Ιστοσελίδα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα που εμπεριέχεται σε αυτήν (εφεξής συνολικά «το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στη Εταιρεία για δική της χρήση είτε ανήκουν στην ίδια ή σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις.

Το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες/επισκέπτες.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας αποτελούν και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων ή προϊόντων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, που είτε συνιστούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή θυγατρικών ή συνδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, είτε χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα κατόπιν άδειας δικαιούχων τρίτων. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών εκτός των ορίων της Ιστοσελίδας ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία αυτών από τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων ή/και των πληροφοριών ή/και του υλικού ή/και των υπηρεσιών που του παρέχονται αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας, τις δραστηριότητες, την διαθεσιμότητα ή και άλλα στοιχεία των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, τις προωθητικές ενέργειες, τα κατά τόπους εστιατόρια και άλλα στοιχεία «ως έχουν» (“as-is” basis) τη δεδομένη χρονική στιγμή επίσκεψης του χρήστη/επισκέπτη στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του Περιεχομένου Ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς ωστόσο να εγγυάται σχετικά ή να φέρει ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει για τα προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες ενέργειες τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών υπολογιστών κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή καταφόρτωσης (download) στοιχείων, πληροφοριών, υλικού που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα ή ακόμα σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, την πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λοιπά στοιχεία που συνθέτουν τις άλλες ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης/επισκέπτης μέσω των συνδέσμων αυτών, καθώς και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών, καθόσον τα ανωτέρω ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του διαχειριστή των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Συνεπώς, κάθε επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου η Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ατομική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Αν έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να επιστρέψετε στην Ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει "πίσω", ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (www.mcdonalds.gr).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (NEWSLETTERS)

Όσοι χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) από το δικτυακό τόπο της Εταιρείας, μπορούν να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο/τηλέφωνο/email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση admingr@gr.mcd.com. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται παραλήπτες στοιχείων (ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, προωθητικές ενέργειες, ανακοινώσεις, κ.ά.) από την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email service) της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες των παραπάνω υπηρεσιών τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα των παραληπτών οποτεδήποτε μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος διαγραφής στην ίδια ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιλεκτική αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών στην προαναφερθείσα υπηρεσία ή/και να προβαίνει στην ενδεχόμενη διαγραφή ορισμένων χρηστών κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ (“εφεξής η Εταιρεία”) διαχειρίζεται αυτή την ιστοσελίδα (εφεξής “η Ιστοσελίδα”). Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων «McDonalds» στην Ελλάδα. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής “η Πολιτική”) περιγράφει τις πρακτικές και τις οδηγίες που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία εγγυάται ότι συλλέγει, χρησιμοποιεί και εν γένει διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει από τους χρήστες/επισκέπτες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις λοιπές πρακτικές και πολιτικές περί προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία εκτός διαδικτύου (offline).

Η Ιστοσελίδα διαρκώς αναβαθμίζεται, νέες ρυθμίσεις και λειτουργίες προστίθενται για να βελτιώσουν τα προσφερόμενα από την Εταιρεία προϊόντα, υπηρεσίες και προγράμματα, οπότε ενδέχεται να απαιτείται κατά περιόδους η αλλαγή, τροποποίηση ή/και επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής. Η Εταιρεία σας προτρέπει λοιπόν να ελέγχετε συχνά την παρούσα Πολιτική και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, ή/και επικαιροποιήσεις αυτής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας μόνο προσωπικά στοιχεία που οι ίδιοι χρήστες/επισκέπτες υποβάλλουν/γνωστοποιούν οικειοθελώς, όπως παραδείγματος χάριν, όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και τηλέφωνα επικοινωνίας. Τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όταν συμπληρώνετε την ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Contact Us form) με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας ή σε οποιαδήποτε άλλη φόρμα ή αίτηση που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Η απαιτούμενη συγκατάθεσή σας τεκμαίρεται ότι υφίσταται με μόνη την υποβολή των στοιχείων / πληροφοριών μέσω φόρμας, αίτησης ή άλλου πεδίου που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να υποβάλουν/γνωστοποιήσουν στοιχεία ή/και πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τα υποβάλουν/γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία, η τελευταία δεν θα είναι σε θέση να τους ενημερώνει για προωθητικές ενέργειες, προσφορές, δραστηριότητες (events) και άλλες ενέργειες και δράσεις που προγραμματίζει.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές ή συνδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις, διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες/επισκέπτες υποβάλουν/γνωστοποιούν κυρίως με σκοπό να απαντήσει σχετικές ερωτήσεις που οι χρήστες/επισκέπτες απευθύνουν ή διευκρινίσεις που ζητούν μέσω της Ιστοσελίδας. Τα συλλεγόμενα στοιχεία επίσης χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας, την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών της Εταιρείας και της σχετικής αγοράς που αυτή δραστηριοποιείται, καθώς και την βελτίωση των ίδιων των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδεχομένως, να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία τα συλλεγόμενα στοιχεία για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και ενέργειες και δράσεις. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τέτοια ενημέρωση μέσω της επιλογής “opt-out” που παρέχεται στην Ιστοσελίδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία ή/και οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πέρα από τις πληροφορίες που συλλέγονται οικειοθελώς και μέσω υποβολής/γνωστοποίησης από τους ίδιους τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, ορισμένες πληροφορίες περιέρχονται αυτόματα στην Εταιρεία, μέσω και μόνο της χρήσης της Ιστοσελίδας (χωρίς δηλαδή να τα έχουν οι ίδιοι υποβάλει οι ίδιοι οι χρήστες/επισκέπτες). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και εργαλεία για να συγκεντρώνει αυτόματα τέτοιες πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, παραδείγματος χάριν προκειμένου να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, η ώρα και ημέρα της επίσκεψης, η διάρκεια της πλοήγησης και η τυχόν περιήγηση σε άλλες ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθάνε την Εταιρεία να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες και την διεύθυνση μέσω της οποίας αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, παραδείγματος χάριν αν αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω κάποιου διαφημιστικού μηνύματος (banner ads). Η σχετική τεχνολογία ωστόσο δεν ταυτοποιεί προσωπικά τον χρήστη/επισκέπτη.

Οι πληροφορίες αυτές που συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω της ως άνω αυτοματοποιημένης διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, την προσαρμογή της Ιστοσελίδας στις προτιμήσεις τους, την συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και τάσεων των χρηστών/επισκεπτών, καθώς και της χρήσης που κάνουν στην Ιστοσελίδα ή/και στις ιστοσελίδες των θυγατρικών ή/και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεις. Η Εταιρεία από κοινού με τις θυγατρικές ή/και τις συνδεδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες και θα τις μοιραστούν με τρίτους με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της διαχείρισης των ιστοσελίδων αλλά και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές που συλλέγει η Εταιρεία αυτόματα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θα συνδυαστούν, χωρίς την συγκατάθεσή σας, με στοιχεία ή/και πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω φόρμας, αίτησης ή άλλου πεδίου που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής ή/και μέσω των ιστοσελίδων θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεις.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία ενδέχεται να μοιράζεται τα στοιχεία και/ή τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας με τις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. Η απαιτούμενη συγκατάθεσή σας για αυτή την γνωστοποίηση ή/και επεξεργασία τεκμαίρεται ότι υφίσταται με μόνη την υποβολή των στοιχείων / πληροφοριών μέσω φόρμας, αίτησης ή άλλου πεδίου που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.

Η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές ή/και οι συνδεδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις ενδέχεται να αναθέτουν σε άλλες εταιρείες συγκεκριμένες λειτουργίες παραδείγματος χάριν υπηρεσίες υποστήριξης, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, καθώς επίσης και υπηρεσίες μάρκετινγκ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία. Οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσβαση σε πληροφορίες ή/και στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω εταιρείες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες ή/και τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σκοπό εκτός από αυτόν της διενέργειας των συγκεκριμένων ως άνω λειτουργιών που ανέλαβαν έναντι της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές ή/και οι συνδεδεμένες προς αυτήν επιχειρήσεις μπορούν να γνωστοποιήσουν σε τρίτους τις πληροφορίες ή/και τα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε περιορισμένες ωστόσο περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν, με σκοπό την συμμόρφωση με τον νόμο ή / και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων των χρηστών/επισκεπτών, την εκπλήρωση σχετικών αιτημάτων που οι χρήστες/επισκέπτες έχουν υποβάλει, τη διασφάλιση της νομιμότητας της Ιστοσελίδας ή/και των ιστοσελίδων των θυγατρικών ή/και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, ή σε περίπτωση συγχώνευσης, ή/και αναδιάρθρωσης, ή/και εκκαθάρισης ή άλλων τέτοιων εταιρικών μεταβολών της Εταιρείας ή/και συναλλαγών αναφορικά με την Εταιρεία, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που τίθενται από το νόμο.

Ενώ δεν υπάρχει κάποια γνωστή μέθοδος μετάδοσης δεδομένων που αποδεδειγμένα να μπορεί να αποκλείσει περιστατικά υποκλοπής ή/και άλλες περιπτώσεις απαράδεκτης χρήσης των δεδομένων από κακόπιστους τρίτους, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους πιο ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους και μεθόδους προκειμένου να διασφαλίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών / επισκεπτών, παραδείγματος χάριν χρησιμοποιεί την μέθοδο της κρυπτογράφησης βάσει βιομηχανικών προτύπων και μεθόδους ασφάλειας στις ίδιες τις φυσικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτή εταιρείες.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα να ζητούν την διόρθωση, την δέσμευση (κλείδωμα) ή ακόμα και την διαγραφή των προσωπικών τους  δεδομένων, αν η επεξεργασία τους δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του εφαρμοστέου νόμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα αντιδρά άμεσα.

Η Εταιρεία οφείλει να κοινοποιεί σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα κάθε διόρθωση, δέσμευση (κλείδωμα) ή διαγραφή που τυχόν έχει διενεργηθεί, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και δεν απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες εκ μέρους της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία θα παράσχει πληροφορίες και διευκρινίσεις σε κάθε λογικό αίτημα χρήστη/επισκέπτη που έχει υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα (με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι το υποκείμενο, δηλαδή σε αυτόν αφορούν τα εν λόγω δεδομένα). Η Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι τα δεδομένα τηρούνται σε μορφή τέτοια που να είναι εύκολα προσβάσιμα για το υποκείμενο των δεδομένων. Κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το υποκείμενο των δεδομένων, η Εταιρεία απαντάει εγγράφως μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια και χωρίς κόστος για τον αιτούντα – μόνο εφόσον ο αιτών δεν απευθύνει συνεχώς και επανειλημμένως τέτοια αιτήματα στην Εταιρεία - και τον πληροφορεί σχετικά με το αν τα δεδομένα που το αφορούν έχουν τύχει επεξεργασίας. Η αίτηση του υποκειμένου θα γίνεται με έγγραφο το οποίο θα υπογράφει και θα το αποστέλλει στην Εταιρεία στην διεύθυνση που παρακάτω αναγράφεται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία μας θα παρέχει πληροφορίες στο υποκείμενο εγγράφως σχετικά με τα εξής: α. Τις πληροφορίες/στοιχεία που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί; β. Από πού συγκέντρωσε τις εν λόγω πληροφορίες/στοιχεία; γ. Τον σκοπό της επεξεργασίας αυτών;  δ. Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων; ε. Την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

 

ΠΑΙΔΙΑ

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα θέματα απορρήτου, ορθής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και εν γένει επικοινωνίας με τα παιδιά, τους πιο αγαπημένους μας πελάτες.

Στην Ιστοσελίδα, προσφέρουμε διάφορες δυνατότητες και λειτουργίες, όπως παιχνίδια και περιοδικά, τα οποία δεν απαιτούν την υποβολή προσωπικών στοιχείων ή/και πληροφοριών των παιδιών. Η Εταιρεία συλλέγει μόνο περιορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα παιδιά (παραδείγματος χάριν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση) προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στα διαδικτυακά αιτήματά τους. Ενδέχεται να ζητηθεί από το παιδί και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ασκούντος την γονική μέριμνα προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά και/ή να δώσει την συγκατάθεσή του. Επίσης ενδέχεται να ζητηθεί η διεύθυνση αλληλογραφίας ή το τηλέφωνο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης για να γίνει μέλος σε κάποια ομάδας ψυχαγωγίας (fun club). Η Εταιρεία πότε δεν θα θέσει ως προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός παιδιού σε κάποια δραστηριότητα που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας περισσότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την συμμετοχή του στην εν λόγω δραστηριότητα.

Η Εταιρεία προτρέπει τους ασκούντες την γονική μέριμνα να εποπτεύουν και να ελέγχουν όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους.

COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας. Τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον κάθε χρήστη, αλλά μόνο το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που αυτός χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) της επισκεψιμότητας στην Ιστοσελίδα, δηλαδή να μπορεί να διαπιστωθεί πόσοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, αν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα περισσότερες από μια φορές, πως βρήκαν την Ιστοσελίδα καθώς και αν και πόσο χρησιμοποιούν οι χρήστες / επισκέπτες τα διαφορετικά τμήματα της Ιστοσελίδας. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την Εταιρεία να απλοποιεί την πλοήγηση των χρηστών / επισκεπτών στην Ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα Πολιτική διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και δη του νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Aρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές αναφορικά με την παρούσα Πολιτική είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε τις πληροφορίες ή και τα στοιχεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Premier Capital ΕΛΛΑΣ ΑΕ

οδός Παναγούλη αρ. 59

Αγία Παρασκευή – Τ.Κ. 153 43

Ελλάδα  

admingr@gr.mcd.com